SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO, CZYLI KREDYT BEZ KOSZTÓW

Aktualności
Sędziowie coraz częściej stosują przepisy dotyczące "Sankcji Kredytu Darmowego". Z uwagi na naruszenie przez instytucje finansowe przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Potwierdzeniem powyższego jest wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie o sygnaturze akt I C 2151/22.

Okazuje się, iż naruszenie wymogów przepisów ustawy o kredycie konsumenckim uprawnia do skorzystania przez konsumentów z tzw. „sankcji kredytu darmowego”, zgodnie z art. 45 tego aktu prawnego. Na podstawie wskazanego powyżej przepisu możliwe jest żądanie od banku zwrotu wszystkich korzyści kredytodawcy jakie uzyskał on w związku z udzieleniem kredytu, tj. w szczególności opłat i odsetek pobieranych przez cały okres kredytowania.

Powyższe było przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 r., w sprawie o sygn. akt: C-377/14 wskazał jednoznacznie, iż całkowita kwota kredytu oznacza faktycznie udostępnione konsumentowi środki, bez kredytowanych kosztów. Obciążenie w takiej sytuacji klienta kosztami jest bezprawne.

Choć orzecznictwo w tej materii nie jest jeszcze ugruntowane, to należy zwrócić uwagę na prounijną i prokonsumencką wykładnię przepisów, która zaczyna dochodzić do głosu w wyrokach sądów powszechnych. W szczególności zwrócić należy uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 13 października 2022 r., o sygn. akt: I C 2151/22, który wskazał, że bank jest uprawniony do naliczania odsetek od rzeczywiście uruchomionej kwoty kredytu, a nie również od kosztów.

Tylko więc kwota rzeczywiście udostępnionego kapitału kredytu może stanowić podstawę naliczania oprocentowania przez okres trwania umowy kredytu.

Z analizy umów o kredyt gotówkowy wynika, iż banki oraz instytucje finansowe w sposób nieuprawniony naliczały odsetki nie tylko od kwoty udostępnionego kapitału, lecz również od kredytowanych kosztów.

Tego rodzaju zachowanie kredytodawcy w sposób oczywisty koliduje z elementarnymi regułami uczciwości, a zatem takie działanie jest sprzeczne z treścią art. 3531 k.c.

Z uwagi na wady prawne umów pożyczek gotówkowych zawieranych przez konsumentów warto poddać je analizie prawnej, którą oferuje kancelaria Tajsner. Twoi Prawnicy.

Autor: Sebastian Górniak