Umowy kredytowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych „pod lupą” Kancelarii

Aktualności
Umowy pożyczkowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych również mogą być wadliwe. Kancelaria przeanalizowała zapisy umowne dotyczące zmiennego oprocentowania, które w znacznej części przypadków okazały się niezgodne z przepisami dotyczącymi ochrony konsumenckiej.

Zadaniem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe. SKOKI są spółdzielniami, które udzielają wsparcia tylko i wyłącznie swoim członkom.

Umowy kredytowe i pożyczkowe zawierane ze swoim członkami przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie zawsze były zgodne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim i zawierały szereg nieprawidłowości, w szczególności w zakresie nieprawidłowo określanej wysokości oprocentowania, która była dowolnie zmieniana w zależności od woli Zarządu Kasy.

Z przeprowadzonych przez Kancelarię analiz wynika, iż część z umów zawiera klauzule niedozwolone i mają one następującą treść:

„Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd SKOK wynoszącej w dniu zawarcia umowy 10,00 % w skali roku. Zmiana wysokości oprocentowania zostanie dokonana przez SKOK w przypadku wystąpienia jednego z poniższych parametrów:

  1. Zmianie ulegnie co najmniej jedna ze stóp procentowych NBP, ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowanych na stronie NBP co najmniej o +/- 0,75 punktu procentowego w stosunku do wysokości stóp procentowych obowiązujących przed zmianą. Oprocentowanie zostanie zmienione w zakresie i w kierunku, w jakim stopa procentowa o której mowa w zdaniu poprzednim, ulegnie zmianie. Zmiana wysokości oprocentowania zostanie dokonana przez SKOK w terminie 21 dni od dnia opublikowania stóp procentowych.
  2. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż +/- 1% ustalanych na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacja) publikowanego przez GUS. SKOK dokona zmiany wysokości oprocentowania w terminie 21 dni po ogłoszeniu wskaźnika w ten sposób, że we wskazanym terminie Zarząd SKOK podejmie uchwałę o zmianie wysokości (zwiększeniu lub zmniejszeniu) oprocentowania o wartość, o którą wskaźnik ten uległ zmianie.

Kasa może odstąpić od zmiany oprocentowania na niekorzyść klienta.

Maksymalna stopa procentowa nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)”.”

Klauzule zmiennego oprocentowania były określane przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nieprecyzyjnie i zależały tylko i wyłącznie od woli zarządu kasy:

„Pożyczka oprocentowana jest wg stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej w wysokości 1-krotności tej stopy powiększonej o marżę w wysokości 6.40 punktu procentowego. Stopa procentowa może ulegać zmianom w okresie trwania umowy pożyczki w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,5 punktu procentowego oraz w zakresie w jakim stopa ta uległa zmianie. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od dnia zmiany wysokości stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej, po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu poprzednim.”.

Z uwagi na fakt, iż postanowienia dotyczące zmiennego oprocentowania dotyczą głównego świadczenia stron, po ich wyeliminowaniu z umowy, jest ona nieważna, a członkowi Kasy przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych przez niego kwot, a sama umowa jest nieważna i podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego.

Dotyczy to nie tylko umów, które trwają, lecz również tych, które zostały już spłacone.

Jeżeli masz umowę zawartą ze SKOK-iem albo zakończyłeś już spłacanie udzielonego Ci kredytu, prześlij ją do analizy, która jest bezpłatna, pod adres e-mail: kancelaria@tajsner.com bądź skontaktuj się z Kancelarią pod nr tel.: 452 017 340.

Autor: Sebastian Górniak